Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0887508896, 0878883626

  Опасно свлачище се активира в местност „Траката”...

  2020-10-07 06:02:00


  Светлите и тъмните области, които виждаме, когато гледаме Луната, само загатват за богатото геологично разнообразие на естествения спътник на Земята. Сега учените 

  2020-08-28 06:16:23


  Василка Чопкова, дългогодишен и.д. шеф на дирекция "Екология" в община Пловдив, поема от днес "Басейнова дирекция - Източнобеломорски район",съобщи министърът на екологията Емил Димитров-Ревизоро в Карлово.Копирано от...

  2020-07-01 17:58:14


  Процедури за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (запиши

  2020-05-23 05:59:17


  Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" призовава граждани, юридически организации да използват Системата за сигурно електронно връчване, която се поддържа от Държавната агенция за електронно...

  2020-04-03 12:24:31


  Срокът за подаване на декларации по чл. 149 б от Закона за водите е до 31 януари 2020 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2019 г....

  2020-02-19 17:56:35


  Форма на доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни

  2020-02-18 14:07:57


  Съгласно измененията и допълненията на разпоредбите на чл.60 от Закона за водите, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., някои от документите към заявленията за издаване на разрешителни за...

  2020-02-18 06:31:35