Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

  • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
  • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
  • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
  • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
  • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
  • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
  • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

  • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
    За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0878883626