Хидрогеоложки Дейности:

 • Изготвяне на проектна документация за легализация на стари и изграждане на нови вододобивни съоръжения (кладенци, изворни каптажи, дренажи и пр
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Хидрогеоложко моделиране и оценка на миграцията на замърсители.
 • Проектиране на мониторингова мрежа за подземни и повърхностни води.
 • Мониторинг на подземни и повърхностни води.
 • Провеждане на водочерпения.
 • Предлагаме хидрогеоложко сондиране за изграждане на нови водовземни съоръжения.
 • Търсене и проучване на пресни, студени подземни води за целите на водоснабдяването
 • Търсене и проучване на термални води, като носител на геотермална енергия
 • Проучване на подземни води, като неблагоприятен фактор при строителство на сгради и съоръжения и проявления на геодинамични процеси и явления
 • Мониторинг на подземни води, във връзка с геоекологични проекти
 • Математическо моделиране (моделни анализи и проектиране) на комплексни хидрогеоложки задачи
 • За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0878883626